Odbory UMČ

Postavení a působnost ÚMČ upravuje zákon 313/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), Statut města Brna (dále jen Statut) a pokud jde o přenesenou působnost také zvláštní zákony. ÚMČ vykonává svoji působnost v územním obvodu Statutárního města Brna, MČ Brno-Kohoutovice, který je tvořen katastrálním územím Kohoutovice, k.ú. Pisárky a částí k.ú. Jundrov.

V oblasti samostatné působnosti ÚMČ plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo MČ nebo Rada MČ, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Kontrolovat plnění úkolů Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti je vyhrazeno Radě městské části.

V oblasti přenesené působnosti ÚMČ vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti Zastupitelstva MČ, Rady MČ a zvláštních orgánů (komise pro projednávání přestupků), rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

V oblasti přenesené působnosti je ÚMČ metodicky řízen a kontrolován Magistrátem města Brna.